BIZ 700468 | SKRUVMEJSEL1000V TORX 25X125 | Storel