SSF-TEQ-XXL/S3 | Batteribackup SSF-XXL 24V/10A | Storel