SSF-TEQ-XM/S3 | Batteribackup SSF-XM/S3 24V/5A | Storel