48201309-000-00 | ODF 19" 2U 96 SC/UPC 30m | Storel