28182009-000-00 | ODF KB1448 48SM SC/UPC QQ 70M | Storel