28181909-000-00 | ODF KB1448 48SM SC/UPC QQ 50M | Storel