28181709-000-00 | ODF KB1448 48SM SC/UPC QQ 15M | Storel