11212853 | Kabelgenomf TKN-O 4x 6,5-8,5mm | Storel