11212852 | Kabelgenomf TKN-O 2x 5,5-7,2mm | Storel