201130-144-15 | ODF prefab 144xSC/UPC 8rib 15m | Storel