48663809-000-00 | KABLAGE 2SM LC/UPC-SC/UPC 8m | Storel