48662409-000-00 | KABLAGE 1SM LC/UPC-SC/UPC 2M | Storel