TSRA906125/2M | Kablage SC/UPC-SC/UPC Spx 2m | Storel