2/TSRA906125/4M | Kablage SC/UPC-SC/UPC Dpx 4m | Storel