TSRA906154/1M5 | Kablage SC/UPC-LC/UPC Spx 1,5m | Storel