48487009-000-00 | KUNDAVSLUT @XS 1SM SC/UPC 150m | Storel