1605282500 2,5M 3G0,75 V | SL STÄLL V STICK HAL FRI | Storel