BIZ 709922 | GRENUTTAG 4-V MJ 3G1, 5 5,0m | Storel