BIZ 709921 | GRENUTTAG 4-V MJ 3G1, 5 3,0m | Storel