BIZ 709920 | GRENUTTAG 4-V MJ 3G1, 5 1,5m | Storel