22534031-124-01 | RKK-S 3G2,5 300/500V VIT B50 | Storel
<