22532831-124-01 | RKK-S 3G1,5 300/500V VIT B50 | Storel