11175240-411-02 | EQ EASY 2,5 450/750V SV R100 | Storel