FIRETUF FRHF 500V 3G1,5 | FIRETUF FRHF 500V 3G1,5 | Storel