20105224 | H07V-K 1,5 SM/LBU RAL5012 R100 | Storel