47771404 | Uttag 2-v 1½ x-pl dos S.1 Silv | Storel