MTN6302-6050 | KNX närvarodet. 180° grafit | Storel