DAF2802000ELN | Nedf stav 80 dubb flex 2m Alu | Storel