DAF4520009010 | Nedf stav 45 flex slang 2m Vit | Storel