DAF2452000ELN | Nedf stav 45 dubb flex 2m Alu | Storel