VEE0912E | Golvbox VE09 golv 12mm Rostfri | Storel