SL200809259010 | Uttag SL20080 STD + LED Vit | Storel