SL200559259010 | Uttag SL20055 STD+LED Vit | Storel