K123B/9 | Ljuduttag 3,5mm skruvansl vit | Storel
<