6ES7193-6BP00-0BU0 | BASENHET BU20-P16+A0+2B | Storel