3RS7000-2AE00 | SIGNALOMV IN 0-10V UT 0-10V | Storel