XS612B3DBM12 | INDUKTIV GIVARE K M12 12-24 V | Storel
<