XMLP600BD11F | Tryckgiva 600 bar M12 0,5-4,5V | Storel