XMLP060BD11F | Tryckgiva 60 bar M12 0,5-4,5V | Storel