XMLP400BC71F | Tryckgiva 400 bar DIN 0-10V | Storel