XMLP400BC11F | Tryckgiva 400 bar DIN 0,5-4,5V | Storel