XMLP040BD190 | Tryckgiva 40 bar M12 0,5-4,5V | Storel