XMLP040BC11F | Tryckgiva 40 bar DIN 0,5-4,5V | Storel