XMLP250BD71F | Tryckgiva 250 bar M12 0-10V | Storel