XMLP250BC11F | Tryckgiva 250 bar DIN 0,5-4,5V | Storel