XMLP025BC11F | Tryckgiva 25 bar DIN 0,5-4,5V | Storel