XMLP160BD11F | Tryckgiva 160 bar M12 0,5-4,5V | Storel