XMLP016BC11F | Tryckgiva 16 bar DIN 0,5-4,5V | Storel