XMLP100BD11F | Tryckgiva 100 bar M12 0,5-4,5V | Storel