XMLP010BD190 | Tryckgiva 10 bar M12 0,5-4,5V | Storel